စေနာက္ဖို႔ Virus ေရးနည္း

ဒီဥစၥာကိုလည္း ၀ဘ္ဆိုက္ေပါင္းစံုက ကူးၿပီး ebook လုပ္ထားတာပါ .. virus ေတြဆိုေပမယ့္ ဒီ virus ေတြကေတာ့ အေပ်ာ္အေနနဲ႔ စေနာက္တဲ့ ေရးနည္းမ်ားပါ .. လိုခ်င္ရင္ ဒါကို ႏွိပ္ၿပီး ေဒါင္းသြားပါ ..

( snake )

No comments:

Post a Comment