ေယာက်ားေလးမ်ား .. ပါပါရာဇီျဖစ္ရန္ ေလ့က်င့္သင့္တဲ့ဂိမ္း ( မိန္းကေလးမ်ား လံုး၀မေဆာ့ရ )

No comments:

Post a Comment